Regulamin wydarzenia "Wigilia 2023"

§1 Cel i charakter wydarzenia

 1. Wydarzenie “Wigilia 2023” ma na celu umożliwienie uczestnikom spędzenia wspólnego czasu w świątecznej atmosferze.
 2. Wydarzenie odbędzie się w duchu świątecznej tradycji i wzajemnego szacunku.

§2 Termin i miejsce

 1. Wydarzenie “Wigilia 2023” odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 roku w godzinach 17:30 – 22:30
 2. Miejsce wydarzenia ul. Mikołajczyka 16 45-271 Opole “ŁĄCZNIK”.

§3 Uczestnictwo

 1. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej i szacunku wobec innych uczestników.

§4 Zasady zachowania

 1. Wszelkie działania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi innych uczestników, są zabronione.
 2. Zakazane jest spożywanie alkoholu lub używanie innych substancji odurzających podczas wydarzenia.

§5 Odpowiedzialność za szkody

 1. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody w trakcie trwania wydarzenia.
 2. W przypadku wyrządzenia szkody, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zadośćuczynienia poszkodowanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Fotografie i filmy

 1. Uczestnicy mają prawo robić zdjęcia i filmy podczas wydarzenia “Wigilia 2023” w celach osobistych i pamiątkowych.
 2. Nie wolno publikować lub udostępniać zdjęć lub filmów, na których widoczni są inni uczestnicy wydarzenia, bez ich zgody.
 3. Organizatorzy mogą wykorzystywać zdjęcia i filmy z wydarzenia w celach promocyjnych i informacyjnych, zachowując przy tym szacunek dla prywatności uczestników.

§7 Ochrona danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Organizatorzy wydarzenia “Wigilia 2023” gromadzą dane osobowe uczestników w celach związanych z organizacją imprezy. Dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO (Rozporządzenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć i nagrań wideo) z wydarzenia “Wigilia 2023” przez organizatorów w celach promocyjnych, informacyjnych i medialnych. Organizatorzy mogą publikować te materiały na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w innych mediach.

§8 Zgłaszanie incydentów

 1. Wszelkie incydenty, wypadki lub szkody wyrządzone podczas wydarzenia “Wigilia 2023” powinny być niezwłocznie zgłoszone organizatorom.
 2. Organizatorzy podejmą odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu lub zabezpieczenia środków dowodowych w przypadku szkód.

§9 Zakończenie wydarzenia

 1. Wydarzenie “Wigilia 2023” zakończy się w określonym wcześniej terminie.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia miejsca wydarzenia po zakończeniu imprezy.

§10 Zachowanie środowiska

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek na terenie wydarzenia.
 2. Zakazane jest wyrzucanie śmieci lub innych odpadków poza wyznaczone pojemniki.

§11 Ochrona danych osobowych

Organizatorzy wydarzenia “Wigilia 2023” gromadzą dane osobowe uczestników w celach związanych z organizacją imprezy. Dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych.

§12 Kontakt do organizatorów

W przypadku pytań, zgłoszeń lub potrzeby skontaktowania się z organizatorami, uczestnicy mogą skorzystać z
formularza kontaktowego

§13 Ustalenia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, jeśli uzna to za konieczne. Wszelkie zmiany będą komunikowane uczestnikom.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia uczestników w trakcie wydarzenia.

Regulamin Wydarzenia “Wigilia 2023” został sporządzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu uczestnikom. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powyższych zasad, w tym zasad dotyczących fotografii i filmów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydalenia z wydarzenia każdego uczestnika, który nie przestrzega regulaminu lub stwarza zagrożenie dla innych uczestników.

Skok do zawartości