Czy muszę oddawać legitymację?

pointer1  PO STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

Czy uczelnia może wymagać od studenta zwrotu legitymacji po studiach I stopnia (licencjat, inżynier)? W grę wchodzą oczywiście uprawnienia do zniżek, ale nie tylko. Odpowiedź jest na szczęście korzystna. Uczelnia nie ma takiego prawa! Dlaczego?

Po wprowadzaniu podziału na studia I i II stopnia praktyką stała się konieczność zwrotu legitymacji po obronie pracy licencjackiej. Zwrot legitymacji uniemożliwiał np. korzystanie z ustawowych zniżek. Ponadto utrata statusu studenta wygaszała członkostwo w organach samorządu studenckiego.

legitymacja

Przy pracach nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Parlament Studentów RP skutecznie wywalczył zmiany, które powodują, że „osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.”

Cytowany przepis art. 167 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie daje zatem żadnych wątpliwości w tym zakresie. W konsekwencji wprowadzone zmiany gwarantują m.in.:

  • -> możliwość korzystania z ustawowych zniżek – bez przerwy, która wcześniej występowała pomiędzy studiami I i II stopnia;
  • -> prawo do posługiwania się legitymacją studencką;
  • -> możliwość zasiadania w organach samorządu studenckiego – wcześniej obrona pracy licencjackiej doprowadzała do automatycznego wygaśnięcia członkostwa w organie samorządu.

Często pomimo wskazywania powyższej podstawy prawnej uczelnie nadal upierają się, że legitymacja powinna być zdana, ponieważ jest to wymagane w tzw. „obiegówce”. Ostatecznie wątpliwości powinno rozwiać Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1188), a konkretnie  §7 ust. 2 ” Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

 

pointer2 PO STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH

Po ukończeniu studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, jeżeli nie studiujesz na innym kierunku, tracisz prawa studenta (z chwilą obrony). Od tego momentu przestają Ci przysługiwać ustawowe zniżki. Nie masz też prawa posługiwać się legitymacją – nawet jeżeli jej ważność jest potwierdzona naklejką lub pieczątką.

 

Źródło: https://prawastudenta.edu.pl/82/czy-musze-oddawac-legitymacje/