Nowy regulamin przyznawania stypendiów

UWAGA STUDENCI!

UKAZAŁ SIĘ
NOWY REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2017r., ale już dzisiaj warto zapoznać się z zasadami ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz z katalogiem osiągnięć, obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018.

PAMIĘTAJ! Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta
w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. Złożenie wniosku po przyjętym w Uczelni terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zasady ubiegania się o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne oraz zapomogę pozostają bez zmian. Druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego oraz zapomogi oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta w zakładce Pomoc materialna / Stypendia.